text.skipToContent text.skipToNavigation
background-image

Byli i b?d? von Rodziewiczówna, Maria (eBook)

 • Verlag: Ktoczyta.pl
eBook (ePUB)
3,49 €
inkl. gesetzl. MwSt.
Sofort per Download lieferbar

Online verfügbar

Byli i b?d?

'Byli i b?d?' to panorama spo?ecze?stwa polskiego po upadku powstania styczniowego. W tej wielow?tkowej powie?ci poznajemy ró?ne grupy spo?eczne i ?rodowiska - arystokracj?, ziemia?stwo kresowe, zagrodow? szlacht? kro?nia?sk?, m?odzie?, ?yciowych rozbitków itd. Akcja rozgrywa si? na Litwie oraz w Warszawie, gdzie pozbawieni swej ziemi kresowiacy nie marz? o niczym innym, jak tylko o powrocie w swoje rodzinne strony, podczas gdy lojalna wobec zaborcy arystokracja, nie gardz?c przejmowaniem w zarz?d zarekwirowanych na Litwie maj?tków ziemskich, prowadzi wystawny tryb ?ycia i bawi si? doskonale.Po upadku powstania 1863 roku mieszkaj?cy na Litwie Polacy ponie?li ogromne straty nie tylko osobowe i materialne, lecz tak?e moralne. Wielu gwa?tem zmuszono do przyj?cia prawos?awia, co zdegradowa?o ich spo?ecznie w oczach patriotów polskich. Ci, którzy przetrwali, próbuj? wszelkimi sposobami utrzyma? ziemi? pozosta?? w ich r?kach, a przy tym wspomaga? si? wzajem, jak równie? dba? o odradzanie si? ducha patriotycznego.Doskona?ym przyk?adem takiego post?powania jest matka powsta?ca Stefana Hrehorowicza. Jego maj?tek w Kozarach zosta? po jego ?mierci zarekwirowany przez zaborc?. Starsza pani Hrehorowiczowa po przeniesieniu si? do dworu w Grelach - jedynego maj?tku, który jej pozosta? - staje si? ostoj? nie tylko dla swych wnuków, których rodzice zostali zes?ani na Sybir, lecz tak?e dla b?d?cych w potrzebie s?siadów. Z ogromnym trudem udaje jej si? utrzyma? t? ziemi? dla jedynego syna Stefana, który wychowywany w Warszawie przez matk? i jej ojca na panicza d?ugo nie wie, czyim jest synem, i nie utrzymuje ?adnych kontaktów z babk?. Dopiero gdy dowiaduje si?, kim by? jego ojciec, w jego ?yciu nast?puje diametralna zmiana, która doprowadza do zerwania z rodzin? matki i zbli?enia si? do babki.

Produktinformationen

  Format: ePUB
  Kopierschutz: watermark
  Seitenzahl: 242
  Sprache: Polnisch
  ISBN: 9788379033539
  Verlag: Ktoczyta.pl
  Größe: 2537 kBytes
Weiterlesen weniger lesen

Kundenbewertungen