text.skipToContent text.skipToNavigation
background-image

Bash. Receptury von Albing, Carl (eBook)

 • Erscheinungsdatum: 15.08.2012
 • Verlag: Helion
eBook (PDF)
36,89 €
inkl. gesetzl. MwSt.
Sofort per Download lieferbar

Online verfügbar

Bash. Receptury

Poznaj mo?liwo?ci pow?oki bash i dostosuj system do w?asnych potrzeb
Jak pisa? skrypty konwertuj?ce pliki w formacie DOS i Unix? Jak konfigurowa? interpreter bash, aby odpowiada? potrzebom i stylowi pracy u?ytkownika? Jak opracowa? bezpieczne skrypty pow?oki?
Bash to jedna z najpopularniejszych pow?ok systemw uniksowych, umo?liwiaj?ca prac? interaktywn? i wsadow?. J?zyk basha pozwala na definiowanie aliasw i funkcji, a tak?e zawiera konstrukcje steruj?ce przep?ywem. Bash (tak jak wiele innych narz?dzi opisanych w tej ksi??ce) stworzono w ramach projektu GNU - wolno dost?pnego systemu operacyjnego. Sposb u?ywania pow?oki jest bardzo prosty, polega na wprowadzeniu polecenia zgodnie z regu?ami sk?adni. Nast?pnie zostaje ono zinterpretowane i wykonane przez system. Ksi??ka ",bash. Receptury", zawiera opis pow?oki bash oraz prezentuje praktyczne przyk?ady rozwi?za? problemw spotykanych powszechnie podczas projektowania skryptw. W ka?dej chwili mo?esz si? do nich odwo?a?, dostosowuj?c system do w?asnych potrzeb. Podr?cznik obejmuje rwnie? opis zasad funkcjonowania interpretera - ich zastosowanie umo?liwia zwi?kszenie wydajno?ci pracy. Korzystaj?c z tej ksi??ki, dowiesz si?, jak pobiera? interpreter bash dla r?nych systemw lub korzysta? z pow?oki bash bez jej pobierania, poznasz techniki automatyzacji zada? oraz rozwi?zania skryptowe odnosz?ce si? do operacji wej?cia-wyj?cia czy przetwarzania plikw, a tak?e sposoby tworzenia programw i wykonywania zada? administracyjnych. Praca z pow?ok? bash Standardowy strumie? wej?ciowy
Standardowy strumie? wyj?ciowy Wykonywanie polece? Podstawy tworzenia skryptw - zmienne pow?oki Logika i arytmetyka pow?oki Dodatkowe mechanizmy skryptowe Przetwarzanie informacji o dacie i czasie
Skrypty usprawniaj?ce prac? u?ytkownika Interpretacja danych Bezpieczne skrypty pow?oki Zadania administracyjne ",bash. Receptury", - wszystko, czego potrzebujesz, aby zapewni? optymalne warunki pracy systemu!

Produktinformationen

  Format: PDF
  Kopierschutz: AdobeDRM
  Erscheinungsdatum: 15.08.2012
  Sprache: Englisch
  ISBN: 9781457171802
  Verlag: Helion
Weiterlesen weniger lesen

Kundenbewertungen