text.skipToContent text.skipToNavigation
background-image

Osmanl?'da Tasavvuf von Istek, Gülsen (eBook)

 • Erscheinungsdatum: 18.03.2015
 • Verlag: GRIN Publishing
eBook (ePUB)
11,99 €
inkl. gesetzl. MwSt.
Sofort per Download lieferbar

Online verfügbar

Osmanl?'da Tasavvuf

Seminar paper from the year 2014 in the subject Theology - Islamic theology, grade: 1, , language: Turkish, abstract: Osmanl? Devletinin kurulu?undan itibaren tasavvuf kendini göstermi?tir. Osman Bey'in hocas? ve kay?n babas? ?eyh Edebali o dönemin bilinen en büyük mutasavv?flar?ndan biridir. Osman Bey 'den itibaren mutasavv?flar hem saray içinde, hem saray d???nda devlete çok fazla hizmette bulunmu?lard?r. Sava?larda ordunun moralini art?rmak için önde giden bir '?eyh' , serhat ?ehirlerinde kurulmu?, s?n?rlar?n güvenli?ini sa?layan, sefer esnas?nda orduyu a??rlayan ve halka her daim hizmette bulunan bir 'Zaviye', ?eyhinin gözetiminde nefsani h?rslardan ar?nmaya çal??an ve zaviyelerde her daim hizmet eden bir 'Mürid', tasavvufun en önemli unsurlar? olmu?tur. Osmanl?'da tasavvuf sadece halk aras?nda de?il, ayn? zamanda devlet yönetiminde bulunanlar, ilmiye mensuplar? aras?nda da h?zla yay?lm??t?r. Baz? padi?ahlar bunun yan? s?ra bir tarikata mensup olmu?lard?r. Bunun en önemli sebeplerinden birisi, mutasavv?flar?n hem zahiri ilimleri hem de bat?nî ilimleri bünyesinde toplam?? olmas? ve her türlü soruya cevap verip, gönül huzuru sa?lam?? olmalar?d?r. Dr. Gül?en ?stek, 1980 y?l?nda Türkiye'nin en nadide ?ehirlerinden biri olan Antalya'da do?du. ?lk, orta ve lise e?itimini burada tamamlad?. 1997 y?l?nda Akdeniz Üniversitesi Tarih Bölümünü kazand?, ancak e?itimine ülkedeki siyasi ?artlar nedeniyle tamamlayamad?. 2000 y?l?nda Viyana'ya gitti ve Viyana Üniversitesi Tarih Bölümünü dereceyle bitirdi ve Yüksek Lisans e?itimine de burada devam etti. 2014-2017 y?llar? aras?nda Dicle Üniversitesi ?slam Tarihi ve Sanatlar? Anabilim Dal?nda doktora e?itimini tamamlad? ve Dr. unvan?n? ald?. Yazar, evli ve iki çocuk annesidir.

Produktinformationen

  Format: ePUB
  Kopierschutz: none
  Seitenzahl: 30
  Erscheinungsdatum: 18.03.2015
  Sprache: Türkisch
  ISBN: 9783656922582
  Verlag: GRIN Publishing
  Serie: Akademische Schriftenreihe Bd.V294528
  Größe: 321 kBytes
Weiterlesen weniger lesen

Kundenbewertungen

  ALDI life eBooks: Die perfekte App zum Lesen von eBooks.

  Hier finden Sie alle Ihre eBooks und viele praktische Lesefunktionen.